Jullie vragen, wij draaien

Tijdens onze livestream op 29 oktober jl. hebben jullie voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst de gelegenheid gekregen om vragen te stellen over de volgende twee fases van Steenbrugge. Fijn dat je mee hebt gedacht over de toekomst van onze prachtige wijk. Een aantal vragen is tijdens de livestream beantwoord, andere zijn door de gemeente opgenomen en uitgewerkt. De antwoorden op al jullie prangende vragen vind je hieronder.

Mis je jouw vraag of is een antwoord onduidelijk? Laat het even weten.

1. Eerder was te lezen dat er plek komt voor 6 woonwagens in de wijk. Is het al bekend in welk gedeelte van de wijk deze worden geplaatst?

Hierover is tijdens de presentatie op 29 oktober informatie gegeven.

2. Regelmatig worden honden uitgelaten bij de touwen-speeltuin en de kikkerspeeltuin (naast het theehuisje) en wellicht ook bij andere speeltuinen. Is het mogelijk om hier bordjes te plaatsen. Ruim de hondenpoep op, hier spelen kinderen?

De bestaande delen van Steenbrugge vallen onder het reguliere beheer van de gemeente. Deze vraag kan gesteld worden via het www.deventer.nl/meldpunt of de wijkmanager van Steenbrugge.

3. Het is nu vrij druk op de parkeerplaats achter de arend keldermanstraat 22-32. Is dit zo druk doordat een deel van de weg is afgesloten en wordt dit beter in de toekomst?

Dit is mogelijk. Als de wijk helemaal is ingericht zijn er volgens de normen voldoende parkeerplaatsen in de wijk. Dit betekent niet dat iedereen de auto vlak bij zijn woning kan parkeren. Soms zal deze wat verder weg geparkeerd moeten worden.

4. Sinds kort controleren de BOA’s hier en krijgen mensen een boete voor fout parkeren. Er zijn mensen die denken dat de buren contact opnemen met de boa’s om een klacht in te dienen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de boa’s sowieso controleren. Weten jullie hier meer over?

Dit is niet bekend. Als hier vragen over zijn kan contact opgenomen worden met het team Toezicht van de gemeente Deventer.

5. Mag je een parkeerplaats voor je huis claimen?

Nee. De parkeerplaatsen in Steenbrugge zijn openbaar.

6. Heeft u enig idee wanneer het groen tegenover De Herberg gerealiseerd wordt? En of de buurt hier enige inspraak in heeft wat er komen gaat?

Zodra een deel van de wijk in fase 1 gereed is zal in het eerstkomende plantseizoen (november-februari) het groen aangelegd worden. Dit plan is al klaar. De ontwikkelaar, BPD, is hier verantwoordelijk voor.

7. Waar komen de volgende fases met bijbehorende woning. Wij zien dit graag getekend op een kaart met legenda. Waar verwacht u de eerste uitbreiding te gaan doen van de wijk? Hoe wilt u het bouwverkeer hiernaar toe leiden?

De vervolgfases zijn besproken tijdens de presentatie op 29 oktober. De planning van de vervolgfasen is op dit moment nog niet bekend. Op de gemeentelijke site www.deventer.nl/steenbrugge staat informatie over de vervolgfasen van Steenbrugge. Op deze pagina plaatst de gemeente kaartmateriaal en t.z.t. volgt informatie over de volgorde van de bouw. Er zal dan ook gekeken worden wat de beste route is voor bouwverkeer om op de bouwlocatie te komen.

8. Bij de bouw van de laatste huizen die gebouwd zijn door Nikkels is gebruik gemaakt van schroefpalen. Wordt er bij de bouw van de toekomstige woningen ook gebruik gemaakt van schroefpalen?

De gemeente kan geen funderingswijze voorschrijven. De bouwer is hier zelf verantwoordelijk voor en zal dit af laten hangen van de mogelijke overlast die de methode van funderen kan veroorzaken.

9. Komen er ook groenstroken in het dorp zelf en eventueel ruimte voor moestuintjes, eetbare tuin of iets dergelijks?

Bewoners kunnen hiervoor altijd met initiatieven komen, bijvoorbeeld via de bewonerscommissie.

10. Worden er ook groene gedeeltes vlak gemaakt, zodat kinderen kunnen spelen op bijvoorbeeld een trap/voetbalveld?

Bij de uitwerking van de vervolgfase wordt ook gekeken naar plekken voor sport en spel. In Steenbrugge Dorp dat nu bijna is afgerond zal op dit moment geen aanpassing komen.

11. Wat voor snelheidsbeperkers gaan er worden toegepast op de ringweg?

De wijk en ringweg worden in ieder geval 30 km-zone. De straten worden zo ingericht dat ze niet uitnodigen tot snel rijden. Bij de verdere uitwerking van het plan zal gekeken worden of en zo ja waar er eventueel aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.

12. Waar komt de eventuele hoogbouw en hoe hoog wordt het? Is er nog mogelijkheid voor inspraak/bezwaar, ligt alles al vast of kan er nog bezwaar aangetekend worden? Is de planning voor het uitwerkingsplan niet ambitieus? Verwacht u geen bezwaren tegen de plannen?

De plek van de hoogbouw en de hoogte daarvan is besproken tijdens de presentatie op 29 oktober. Om de vervolgfasen te realiseren is een uitwerking nodig van het bestaande bestemmingsplan. De bewonerscommissie zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het uitwerkingsplan. Ook zal de gemeente, voordat het uitwerkingsplan ter inzage komt, de bewoners informeren over het uitwerkingsplan. Nadat het uitwerkingsplan ter visie is gelegd, hebben de bewoners zes weken de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken. Daarnaast is er op de officiële website van de gemeente een pagina over Steenbrugge: www.deventer.nl/steenbrugge. Op deze pagina plaatst de gemeente informatie over het plan. T.z.t. komt daarop ook informatie over het uitwerkingsplan. Landelijk en ook in Deventer is er grote vraag naar woningen, vandaar dat gemeente haast wil maken met de plannen.

13. Heeft u al enig idee wanneer de verkoop van de nieuwe fase zal gaan starten? En met welk gedeelte van de uitbreiding wordt er als eerste gestart?

Hierover zal te zijner tijd meer bekend zijn. De informatie wordt t.z.t. geplaatst op de pagina Steenbrugge van de officiële website van de gemeente: www.deventer.nl/steenbrugge.

14. Komt er op de Wechelerweg ook een toegangsweg? Komt er met de ringontsluiting geen weg naar de Wechelerweg? Komen er nog meer ontsluitingswegen via de wechelerweg?

De huidige toegangsweg van theehuis van Bruggen zal in de toekomst een verbinding worden voor langzaam verkeer.  Voor autoverkeer zal er geen ontsluiting komen op de Wechelerweg.

15. De wijk heeft nu één ontsluiting via de Karel de Grotelaan. Dat is weinig in geval van een calamiteit. Komt er een tweede ontsluitingsweg?

De ontsluiting via de Karel de Grotelaan heeft voldoende capaciteit voor de normale ontsluiting van de wijk, ook na de uitbreiding. Voor hulpdiensten is de wijk op dit moment bij calamiteiten ook vanaf de Wechelerweg bereikbaar. Hiervoor is nabij het theehuis een extra verbinding aangelegd. Tijdens de aanleg van de vervolgfasen zal er een tweede ontsluiting van de wijk komen van en naar de Raalterweg. Hoe deze ontsluiting er precies uit komt te zien is nu nog niet bekend en ook is nog niet bekend of dit alleen een ontsluiting wordt voor hulpdiensten en bij calamiteiten of een volledige aansluiting voor autoverkeer. De gemeente wil voorkomen dat er door deze 2e ontsluiting een sluiproute ontstaat tussen Keizerslanden en de Raalterweg.

16. Wij wonen aan de groene straat de Gebroeders Cohenstraat in de Herberg. Kan er ook iets gezegd worden over hoe de inrichting er uit komt te zien (welke beplanting, voorzieningen en dergelijke)? Wanneer wordt gestart met de aanleg van de groene straat?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar van fase 1, BPD projectontwikkeling. Dit kan via de website www.nieuwbouw-steenbrugge.nl. 

17. Hoe wordt er voorkomen dat het verkeer van fase 3 anders gaat rijden via de hoofdweg? Komen er drempels in de zijwegen of iets dergelijks?

De volgende fasen van Steenbrugge worden net als fase 1 een 30 km zone. Bij de uitwerking wordt gekeken of en zo ja welke verkeersmaatregelen in deze fasen nodig zijn. In fase 1 zullen geen aanpassingen komen omdat dit deel dan al ingericht is en voor verkeer er een logische route is.

18. Ik heb een vraag over de zogenoemde ‘parkway’ de weg die grenst aan de Raalterweg. Wordt deze weg pas bij fase 4 aangelegd of is deze weg al eerder begaanbaar?

Gemeente neemt aan dat hier de weg bedoeld wordt tussen Steenbrugge dorp en de Raalterweg. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer deze aangelegd wordt.

19. Wat voor soort woningen worden er gebouwd en komen er ook multifunctionele woningen voor 55+?

Er zullen veel verschillende woningen komen. Bijvoorbeeld: vrijstaande woningen, twee-kappers, rijwoningen, appartementen. Er zullen woningen gebouwd gaan worden door ontwikkelaars, maar er zullen ook kavels beschikbaar komen voor zelf- en samenbouw. Wat betreft de projectbouwwoningen: de ontwikkelaars zijn m.b.t. deze woningen verantwoordelijk voor de concepten. Bij de kavels voor zelf- en samenbouw kunnen particulieren zelf hun concept kiezen, mits dit concept voldoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden alsmede aan de uitgiftevoorwaarden.

20. Er wordt al best wel hard gereden op de verbindingswegen. Is het ook overwogen om de verbindingswegen in te richten als een zgn. fietsstraat, zodat de auto zich niet zo primair aanwezig is? Als je de fietsstraat inricht met daarnaast aan beide zijdes grastegels voorkom je dat auto’s hard rijden. Zo hoeven fietsers en spelende kinderen zich niet zo onveilig te voelen.

De huidige wijk is ingericht als 30 km zone en ook de volgende fasen worden ingericht als 30 km zone. Het zijn woonstraten waar alle weggebruikers gezamenlijk gebruik van moeten maken en rekening met elkaar moeten houden. Er zijn voor fietsers ook alternatieve routes door het plan waar minder of geen auto’s komen. Daarnaast zijn de meeste automobilisten in de wijk ook de bewoners die een verantwoordelijkheid tegenover elkaar als ‘buren’ hebben zicht te houden aan de snelheidsregels.

21. Is er nagedacht over het verkeer in en door de wijk? hoe is dat in het plan verwerkt?

Hier is in het plan rekening mee gehouden. Er zijn 30 km straten waar zowel auto’s als fietsers gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er routes voor fietsers en/ of voetgangers waar geen auto’s mogen komen. Deze routes sluiten ook aan op bijvoorbeeld de begraafplaats, het bosje bij de Wechelerweg.

22. De Stichting “onder hoogspanning” uit Diepenveen is erg druk bezig de gemeente Deventer te bewegen de hoogspanningskabels onderkabelt te gaan krijgen. Is voor het traject die door de Zandwetering ook al iets dergelijks besproken/mee rekening gehouden?

De hoogspanningskabel die door het project Steenbrugge loopt staat niet op de prioriteitenlijst van Tennet m.b.t. hoogspanningskabels die ondergronds gelegd zullen gaan worden.

23. Er wordt nu al veel te hard gereden op de rondweg, komen er concrete snelheid beperkende maatregelen? Of meer ontsluitingswegen zodat niet iedereen over de rondweg gaat.

Fase 1 is al ingericht als 30 km zone. Hier zijn geen aanvullende maatregelen voorzien. Het merendeel van het verkeer zullen bewoners zijn. Bewoners hebben ook een plicht tegenover elkaar om zich aan de geldende snelheidslimiet te houden.

24. Hoe wordt er rekening gehouden met de toenemende parkeerdruk? Nu is het al druk, en het is nog niet eens volgebouwd.

Als de wijk helemaal is ingericht zijn er volgens de normen voldoende parkeerplaatsen in de wijk. Dit betekent niet dat iedereen de auto vlak bij zijn woning kan parkeren. Soms zal deze wat verder weg geparkeerd moeten worden.

25. Hoe wordt de indeling van koop, huur en sociale huurwoningen?

Ongeveer 30% van de volgende fasen zal bestaan uit sociale koop en sociale huurwoningen. Tevens zal er ruimte zijn voor middeldure huur, alsmede ruimte voor middeldure en dure koop.

26. Is de maquette te bezichtigen? En zo ja waar en wanneer?

In verband met de Covid-19 richtlijnen kan de maquette op dit moment niet bezichtigd worden. Wel zijn er tijdens de presentatie op 29 oktober opnamen gemaakt van de maquette en is daarbij uitleg gegeven. Zie ook de foto’s hierboven.

27. Kan de aanwezigheid van de begraafplaats en het crematorium niet leiden tot vertraging in de planvorming? Moet er niet voldoende ruimte worden aangehouden tot de begraafplaats?

Bij de planvorming wordt rekening gehouden met de wettelijk vereiste afstand tot een begraafplaats / crematorium. Tussen gemeente en Yarden lopen in goede verstandhouding gesprekken. Op verzoek van Yarden zal zelf straks een deel van de begraafplaats worden betrokken bij de wandelroute door Steenbrugge.

28. Wat is het beleid m.b.t. honden uitlaten, met name met het oog op het bos naast de wijk?

Het bos naast de Wechelerweg is in bezit van Stichting IJsselland. Wij verzoeken u daarom contact op te nemen met Stichting IJsselland.
Stichting IJsselland heeft aangegeven van dit bos samen met de buurtcommissie een buurtbos te willen maken voor sport, spel en educatie. De bedoeling is om over het onderhoud en het gebruik van het bos afspraken te maken tussen Stichting IJsselland, de gemeente en de bewonerscommissie.

Lees het verslag van onze bijeenkomst met de gemeente en Luc Bos hier terug.